Menu Utama

Rabu, 05 Maret 2014

Be mos Iha Iliomar, Entre Esperanca no Realidade.

         
Iha Sub. distrito Iliomar, komunidade sira iha sub.distrito refere atu hetan be mos susar tebes, kuaze lao dok tebes hodi kuru bee ba nececidade loro-loron nia, ne mos dalaruma laos bee mos maibe bee bosu nebe mak iha ona desde ita nia beiala sira nia tempo, realidade nebe mak akonteze duni iha komunidade sub distrito iliomar nia moris ate agora.
La iha meios seluk ba komunidade sira hodi hetan bee mos, i komunidade nia esperanca mak oinsa autoridade local sira bele foti kestaun ida ne'e ba iha nasional para oinsa bele hare kestaun ida nee para governo central bele tau ona kestaun ida nee. No ikus mai governo central preve  orsamento geral do estado nebe mak aprova iha 2012, obra iha 2012  lao la susesu i obra ne parado no la    fo beneficio ba ita nia komunidade sira iha sub distrito refere. 
No ikus mai governo liu husi orsamento geral do estado 2013 aprova tan ersamento geral do estado hodi kontinua obra nebe mak falha, no governo liu administrasaun distrital fo fiar ba companhia Naessalopu Unipessoal.Lda hodi kaer obra ida ne'e.

Montante ba Obra ida nee kuaze docentos quatro ital mil (204.000 an) tuir fontes nebe mak asesu. Servisu ba obra hirak ne'e oras nee lao dadaun, kuaze hala'o hela instalasaun ba pipa husi be matan ba iha bendungan iha Iliomar vila, tuir observasaun husi hakerek nain bele hare katak obra ida kuaze atinji ona mais menos 80 % tamba bee too ona iha bendungan nebe mak halo ona iha Vila sub.distrito refere. No oras ne'e dadaun komesa dada ona fahe parte balu ba iha komunidade nia leet.
Esperanca husi komundade iliomar katak obra refere bele fo beneficio ba ita iha tempo nebe mak naruk,  hodi nune'e ita nia komunidade labele lao dok tan ba kuru bee. Contenti tebes kuando obra ida bele dura too tinan barak nia laran para ita nia komunidade sira labele lao kolen tan ba kuru bee, sa tan iha tempo bai loron nebe desaraska ba iha ita nia komunidade sira ba hein be hodi kuru iha tempo nebe barak, kuaze oras 2 ba leten. trizte kuando ita hare ida nee mas ita la iha forsa hodi halo buat ruma, ita so ejiji deit ba iha ita lideransa para bele tau kestaun ida nee.   

2 komentar:

 1. Balasan
  1. saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH BASKORO atas bantuannya saya bisa menang togel 4D sudah 2x berturut2 yaitu [ 6721/1305 ]..saya ingin berbagi cerita kepada semuanya bahwa saya ini cuma seorang perantau dan saya cuma bekerja sebagai pembantu,tentunya anda tau kalau pembantu itu gajinya tidak seberapa dan saya kepengen pulang kampung tapi gaji saya tidak cukup akhirnya saya coba pinjam keteman saya,dia pun juga tidak punya uang dan saya pindah lagi keteman yang lain dia pun juga tidak punya,,akhirnya teman saya memberikan nomor telpon MBAH BASKORO dan katanya ini paranormal sangat terkenal yang banyak membantu orang dalam mengatasi masalah,dengan penuh semangat saya langsun menghubungi MBAH BASKORO dan ALHAMDULILLAH saya diberikan anka yang benar-benar tembus dan berkat bantuan MBAH BASKORO saya sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya dikampung,,jika anda sangat membutuhkan bantuan..jangan anda ragu silahkan hubungi saja MBAH BASKORO di 085-217-344-419,,karna beliau meman benar-benar paranormal yang bisa dipercaya dan yang punya room terimah kasih banyak atas tumpangannya.. ATAU KLIK DISINI   saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH BASKORO atas bantuannya saya bisa menang togel 4D sudah 2x berturut2 yaitu [ 6721/1305 ]..saya ingin berbagi cerita kepada semuanya bahwa saya ini cuma seorang perantau dan saya cuma bekerja sebagai pembantu,tentunya anda tau kalau pembantu itu gajinya tidak seberapa dan saya kepengen pulang kampung tapi gaji saya tidak cukup akhirnya saya coba pinjam keteman saya,dia pun juga tidak punya uang dan saya pindah lagi keteman yang lain dia pun juga tidak punya,,akhirnya teman saya memberikan nomor telpon MBAH BASKORO dan katanya ini paranormal sangat terkenal yang banyak membantu orang dalam mengatasi masalah,dengan penuh semangat saya langsun menghubungi MBAH BASKORO dan ALHAMDULILLAH saya diberikan anka yang benar-benar tembus dan berkat bantuan MBAH BASKORO saya sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya dikampung,,jika anda sangat membutuhkan bantuan..jangan anda ragu silahkan hubungi saja MBAH BASKORO di 085-217-344-419,,karna beliau meman benar-benar paranormal yang bisa dipercaya dan yang punya room terimah kasih banyak atas tumpangannya.. ATAU KLIK DISINI

   saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH BASKORO atas bantuannya saya bisa menang togel 4D sudah 2x berturut2 yaitu [ 6721/1305 ]..saya ingin berbagi cerita kepada semuanya bahwa saya ini cuma seorang perantau dan saya cuma bekerja sebagai pembantu,tentunya anda tau kalau pembantu itu gajinya tidak seberapa dan saya kepengen pulang kampung tapi gaji saya tidak cukup akhirnya saya coba pinjam keteman saya,dia pun juga tidak punya uang dan saya pindah lagi keteman yang lain dia pun juga tidak punya,,akhirnya teman saya memberikan nomor telpon MBAH BASKORO dan katanya ini paranormal sangat terkenal yang banyak membantu orang dalam mengatasi masalah,dengan penuh semangat saya langsun menghubungi MBAH BASKORO dan ALHAMDULILLAH saya diberikan anka yang benar-benar tembus dan berkat bantuan MBAH BASKORO saya sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya dikampung,,jika anda sangat membutuhkan bantuan..jangan anda ragu silahkan hubungi saja MBAH BASKORO di 085-217-344-419,,karna beliau meman benar-benar paranormal yang bisa dipercaya dan yang punya room terimah kasih banyak atas tumpangannya.. ATAU KLIK DISINI

   Hapus