Menu Utama

Kamis, 14 November 2013

Iradarat, Iliomar.

IRADARAT
Iradarat, area ida nebe mak comunidade husi sub.distrito iliomar husi suco Iliomar 1, no Iliomar 2 hela ba desde iha tinan 1987 ate agora, Iradarat hanesan fatin transmigrasaun ida nebe mak ocupante husi Indonesia hari ba comunidade sira husi suco rua (2) ida ne'e, sucos mak hanesan tuir mai :
  1. Suco Iliomar 1  
  2. Suco Iliomar 2 
Fatin ida ne'e to'o ohin loron comunidade sira sei hela mas volume la hanesan iha tinan 1987 ate 1999, comunidade ladun barak ona mak hela iha ba, mas ambiente sei sei furak nafatin hanesan uluk fou-foun hari, comunidade sira nebe mak uluk ba hela iha fatin konsentrasaun refere oras ne'e dadaun fila fali ona no ba hela ida-idak nia knua cultural ka original.
maioria husi comunidade sira nebe mak hela iha area ida ne'e hotu-hotu hala'o knar hanesan vida agricultor, tamba fatin ida nebe mak buras no bele hala'o natar no to'os. fatin ida ne'e dok tebes husi vila Iliomar tamba ne'e labele asesu electrecidade, saude no seluk nebe mak nececita tebes. iha iscola ensino basico ida nebe mak  bele asesu ba mas kondisaun ladun diak.
tuir mai ita bele asesu imagem husi fatin refere :

Iradarat (2)

Iradarat (3)


Iradarat (4)

Iradarat (5)

Iradarat (6)

Iradarat (7)

Iradarat (8)

Iradarat (9)

Iradarat (10)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar