Menu Utama

Jumat, 15 November 2013

Preserva no Preteje Lagua Maurei iha Iliomar.

Lagua Maurei 

Lagua Maurei hanesan fatin nebe mak iha potensialidade ba turista, fatin ida nebe mak furak ba paisagem no riku ho animal fuik sira nebe mak persija proteje husi comunidade sira husi fatin refere inklui mos autoridade local sira. lokasaun entre foho metabian no tasi mane i mota Irabere halo lagua sai furak ho paisagem iha area refere. Iha manu tasi nebe mak iha variativo, sai mos hanesan ba knuk Niki, nomos sai hanesan movimento ba lafaek sira, halo lagua ne'e furak liu tan.
Mais Menos 12 km husi Iliomar vila no 6 km husi uato-carbau hodi to'o ba fatin refere, liu estrada nebe mak ladun diak sai obsataklu ida. Obstaklu sira ne'e karik ita bele preserva? pergunta mai ita nebe mak sai hanesan ema husi sub.distrito iliomar. ita nia komunidade sira iha area refere mos ladun iha hanoin para proteje no preserva area lagua ida ne'e, dalaruma sira mai kasa niki, rusa, no meda iha area refere. aktividade sira ne'e tuir lolos labele halo? mas ida ne'e hanesan obsataklu ida ba ita para ita bele halo sosialisaun ruma para ita nia komunidade sira labele estraga ambiente sira ne'e.
karik komunidade sira deit mak sei preserva no proteje lagua ida ne'e? autoridade local sira mos bele halo
nia knar sira hodi halo asaun sira ne'e? sim, hodi preserva no proteje ambiente sira ne'e para persiza husi kontribuisaun ba parte sira hotu, para iha area lagua refere, ema labele estraga no origin nafatin no iha meus sira seluk para bele atrai turista sira para bele visita area refere.Maurei (1)

Maurei (2)

Maurei (3)

Maurei (4)

Maurei (5)

Maurei (6)

Maurei (7)

Maurei (8)

Maurei (9)

Maurei (10)


Maurei (11)

Maurei (12)

Maurei (13)

Maurei (14)

Maurei (15)

Maurei (16)

2 komentar: